รายงานรายการจ้างงาน ปีงบประมาณ : 2563
รายการจ้างงาน
หน่วยงาน จำนวนจ้างงาน จำนวนลาออก จำนวนยกเลิกจ้างงาน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก 18 4 6
กรมราชฑัณฑ์ 159 39 25
กรมคุมประพฤติ 176 79 24
รวม 353 122 55

แผนภาพร้อยละรายการจ้างงาน

กรมคุมประพฤติ (%)
กรมราชทัณฑ์ (%)
กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก (%)