รายงานรายการจ้างงาน ปีงบประมาณ : 2563
รายการจ้างงาน
หน่วยงาน จำนวนจ้างงาน จำนวนลาออก จำนวนยกเลิกจ้างงาน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก 9 0 0
กรมราชฑัณฑ์ 94 7 1
กรมคุมประพฤติ 143 27 7
รวม 246 34 8

แผนภาพร้อยละรายการจ้างงาน

กรมคุมประพฤติ (%)
กรมราชทัณฑ์ (%)
กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก (%)