รายการฝึกอบรมวิชาชีพ(รายได้เพียงพอ) ปีงบประมาณ : 2563
รายการฝึกอบรมวิชาชีพ(รายได้เพียงพอ)
หน่วยงาน จำนวนโครงการ จำนวนผู้มีอาชีพ จำนวนผู้มีรายได้เพียงพอ ร้อยละการมีรายได้เพียงพอ
กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก 1 0 0
รวม 1 0 0 0

แผนภาพแสดงร้อยละ ฝึกอบรมวิชาชีพ(รายได้เพียงพอ) ปีงบประมาณ : 2563

กรมคุมประพฤติ (%)
กรมราชทัณฑ์ (%)
กรมพินิจ (%)