รายงานรายการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ : 2563
รายการเบิกจ่าย
หน่วยงาน เบิกจ่ายเงินเดือน หักขาดงาน หักอื่นๆ
กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก 0 0 0
กรมราชฑัณฑ์ 0 0 0
กรมคุมประพฤติ 2336411.7 54929.19 21381
รวม 2336411.7 54929.19 21381
กรมคุมประพฤติ
กรมราชทัณฑ์
กรมพินิจ