รายงานรายการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ : 2563
รายการเบิกจ่าย
หน่วยงาน เบิกจ่ายเงินเดือน หักขาดงาน หักอื่นๆ
กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก 41000 0 1000
กรมราชฑัณฑ์ 0 0 0
กรมคุมประพฤติ 6104151.89 180531.41 58831
รวม 6145151.89 180531.41 59831
กรมคุมประพฤติ
กรมราชทัณฑ์
กรมพินิจ