รายการฝึกอบรมวิชาชีพ(มีอาชีพ) ปีงบประมาณ : 2563
รายการฝึกอบรมวิชาชีพ(มีอาชีพ)
สังกัดกรม จำนวนโครงการ จำนวนหน่วยงานที่จัด จำนวนผู้เข้าร่วม จำนวนผู้มีอาชีพ ร้อยละการมีอาชีพ

แผนภาพแสดง ร้อยละรายการฝึกอบรมวิชาชีพ(มีอาชีพ) ปีงบประมาณ : 2563

กรมคุมประพฤติ
กรมราชทัณฑ์
กรมพินิจ