รายการฝึกอบรมวิชาชีพ(มีอาชีพ) ปีงบประมาณ : 2563
รายงานอบรมวิชาชีพ
หน่วยงาน จำนวนโครงการ เป้าหมายเข้าร่วม เข้าร่วมจริง ร้อยละเข้าร่วม งบประมาณใช้จริง
กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก 12 1800 0 0.00 0
กรมราชฑัณฑ์ 0 0 0 0 0
กรมคุมประพฤติ 0 0 0 0 0
รวม 12 1800 0 0.00 0

แผนภาพร้อยละแสดง รายการฝึกอบรมวิชาชีพ

กรมคุมประพฤติ
กรมราชทัณฑ์
กรมพินิจ