รายงานอบรมเตรียมความพร้อม ปีงบประมาณ : 2563
รายงานอบรมวิชาชีพ
หน่วยงาน จำนวนโครงการ เป้าหมายเข้าร่วม เข้าร่วมจริง ร้อยละเข้าร่วม งบประมาณใช้จริง
กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก 0 0 0 0 0
กรมราชฑัณฑ์ 0 0 0 0 0
กรมคุมประพฤติ 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0

แผนภาพรายการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม ปีงบประมาณ : 2563

กรมคุมประพฤติ
กรมราชทัณฑ์
กรมพินิจ